Informatie over de week & meer

indeling van de week - kleine lettertjes - meer

Indeling van de week

 

De week van KVW Nuth vindt plaats van 22 t/m 26 augustus 2022. Alle kinderen uit Nuth én omgeving zijn van harte welkom vanaf dat zij op de basisschool naar groep drie gaan óf als ze 6 jaar oud zijn (of dat worden binnen drie maanden na het plaatsvinden van de KVW-week).

 

 

De groepen + aanspreekpunten

Kinderen die deelnemen aan KVW Nuth worden ingedeeld in drie groepen. De programma's met de activiteiten kunnen zo per groep zoveel als mogelijk op maat worden aangepast aan de hand van de leeftijdscategorie. Bij welke groep u uw kind dient aan te melden hangt af van naar welke groep op de basisschool hij/zij na de zomervakantie gaat.

 

Gemeenschappelijk hebben we elk jaar één thema en iedere groep zijn eigen programma met zijn activiteiten. De week van KVW Nuth wordt in goede banen geleid door de hoofdleiding van deze groepen. Voor belangrijke vragen of informatie kunt u het best bij hen terecht, zij staan altijd voor u klaar.

 

 

De groepen met hun respectievelijke aanspreekpunten zijn:

  • Groep 3-4        Dahné Schlenter (hoofdleiding)
  • Groep 5-6        Roan Lochs (hoofdleiding) & Rianne Beugels (assistent-hoofdleiding)
  • Groep 7-8        Mirte Habets (hoofdleiding)

Als aanspreekpunt dient u zich bij vragen, problemen of andere zaken eerst tot de hoofdleiding van de groep van uw kind te wenden.

 

Bij vertrouwelijke informatie kunt u terecht bij onze vertrouwenspersonen:

Dahné Schlenter (hoofdleiding groep 3-4)

 

Begin- & eindtijden

Kindervakantiewerk Nuth begint in de ochtend en eindigt in de namiddag.

  • Maandag           van 09:00 tot 15:30 uur
  • Dinsdag             van 09:00 tot 15:30 uur
  • Woensdag         van 09:00 tot +/- 17:00 uur
  • Donderdag        van 09:00 tot 15:30 uur
  • Vrijdag               van 10:00 tot 14:00 uur

 

Langer blijven: de KVW Opvang

Het is mogelijk om uw kind aan te melden voor aanvullende opvang tijdens de week. Dit betekent dat u elke dag uw kind(eren) vanaf 08:30 uur kunt brengen en pas om 16:00 uur dient op te halen.

 

De KVW Opvang is in de ochtend en namiddag respectievelijk beschikbaar op de dagen:

  • Ochtend           maandag - dinsdag - woensdag - donderdag
  • Namiddag        maandag - dinsdag - donderdag

U kunt uw kind voor de opvang aanmelden door een e-mail te sturen naar kvwnuth@hotmail.com. Vermeld in deze e-mail: de naam van het kind, de groep van het kind, en welke dagen en tijdstippen dat uw zoon/dochter meedoet aan de KVW Opvang.

 

Indien er in de week van KVW Nuth vragen of veranderingen zijn omtrent de opvang dient u contact op te nemen met Roan (hoofdleiding van groep 5-6).

 

Goed om te weten

 

KVW Nuth is niet verantwoordelijk voor kinderen die NIET zijn aangemeld voor de KVW Opvang, maar wel vóór 09.00 uur of na 15.30 uur op de locaties van KVW aanwezig zijn. Deze kinderen kunnen vanzelfsprekend ook niet meedoen aan de activiteiten van de KVW Opvang.

 

 

Eten & drinken

Geef uw kind een groot lunchpakket mee met voldoende eten en drinken.

Meer weten of de weekactiviteiten en andere tips waar je als ouder rekening mee dient te houden. Klik op het kopje “weekinformatie” in het hoofdmenu.

 

Wat zijn de kosten?

Om KVW Nuth voor iedereen toegankelijk te maken, houden wij de koste zo laag mogelijk.

Het inschrijfgeld voor deelname aan KVW 2022 bedraagt: €21,- Alle prijzen zijn aangegeven in euro’s. Van dit inschrijfgeld worden alle activiteiten tijdens de KVW-week gefinancierd. De kinderen hoeven alleen te zorgen voor een lunchpakket.

 

Uitstapje

Op woensdag gaan wij elk jaar met de hele bende gezellig weg naar een speelpark. Hierdoor zullen wij ook later terug zijn op het veld dan op andere dagen.

Wij staan toe dat u, uw kind geld mee geeft, maar hou het verstandig (bijvoorbeeld €5,-). Dit is op eigen verantwoordelijkheid.

 

Slecht weer

Bij slecht weer hebben wij altijd een binnen locatie beschikbaar waar we terecht kunnen. Mocht het weer dusdanig slecht zijn dan zal er iemand op de locatie aanwezig zijn om u hier over te informeren. Bij een beetje regen gaan wij gewoon naar buiten. Denk hierom dan ook aan regenkleding voor uw kind.

 

Gevonden voorwerpen
Alle gevonden voorwerpen worden na afloop door de hoofdleiding verzameld en meegenomen. De spullen worden tijdens de week van KVW in het scouting gebouw verzameld, alwaar ouders de spullen kunnen afhalen. Na maximaal 1 maand worden de gevonden voorwerpen geschonken aan een goed doel. KVW Nuth is niet verantwoordelijk voor spullen die zijn kwijtgeraakt.

 

Medicatie

Bij het kopen van het ticket is het belangrijk dat u de juiste informatie invult! Let hierbij op eventuele medische informatie of andere zaken waarmee we rekening moeten houden bij uw kind(eren).

 

Geef ook het gebruik van medicijnen door bij de aanmelding. Zet duidelijk op papier hoeveel en wanneer de medicijnen moeten worden ingenomen. Vermeld ook andere gezondheidsproblemen.

 

Het is van belang dat u te allen tijde eerlijk bent en alles correct invult. Wellicht is het in de week van groot belang! Eventueel kunt u dit bij aanvang van de KVW-week nogmaals bij de hoofdleiding van de desbetreffende groep aangeven. Deze zorgt dat er op gelet wordt. Alle informatie blijft vertrouwelijk en wordt niet aan derden gedeeld.

 

“Kompas”

Steeds vaker komt het voor dat kinderen niet aan KVW kunnen deelnemen vanwege de financiële draagkracht van hun ouders. De gemeenten Beekdaelen, Simpelveld en Voerendaal betalen, onder bepaalde voorwaarden, de inschrijfgelden voor deze kinderen. Neem een kijkje op hun website www.isd-kompas.nl.

 

Kleine lettertjes

Gedragsregels

Natuurlijk moet de hele week leuk zijn voor alle kinderen en leiding. Vandaar dat wij onze gedragsregels ook bij KVW Nuth hanteren. Respectvol omgaan met mens en natuur hebben wij hoog in het vaandel staan. Pestgedrag naar andere kinderen en respectloos gedrag naar de leiding toe kunnen wij niet tolereren. Na meermaals waarschuwen kan verdere deelname op basis hiervan ontzegd worden. Recht op teruggave van gedane betalingen is niet mogelijk!
Bovenop deze algemene gedragsregels heeft Stichting Kindervakantiewerk Nuth ook een reglement voor leiding, hoofdleiding en bestuur.

 

Onze huisregels:

Gedragsregels 

-Natuurlijk moet de hele week leuk zijn voor alle kinderen en leiding. Vandaar dat de “schoolse” gedragsregels ook bij KVW Nuth gelden. Respectvol omgaan met mens en natuur hebben wij hoog in het vaandel staan. 

-Pesten en respectloos gedrag naar andere kinderen en de leiding toe kunnen wij niet tolereren. Na meermaals waarschuwen kan verdere deelname op basis hiervan ontzegd worden. Recht op teruggave van gedane betalingen is niet mogelijk. 

 

Onze omgangsregels:

* Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij/zij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de vereniging.

* Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.

* Ik val de ander niet lastig.

* Ik berokken de ander geen schade.

* Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.

* Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.

* Ik negeer de ander niet.

* Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.

* Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee.

* Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.

* Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.

* Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.

* Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp.

* Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt , op aan en meldt dit zo nodig bij het bestuur.

 

Begripsbepaling
Stichting Kindervakantiewerk Nuth: (in vervolg KVW Nuth) gevestigd in Nuth.
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK nummer 41070582.

De ouder/verzorger die als natuurlijke persoon een overeenkomst sluit met KVW Nuth voor een kind waarvoor hij/ zij verantwoording draagt.

 

Diensten
KVW Nuth is een Stichting met vrijwilliger die elk jaar in de zomervakantie een week (maandag t/m vrijdag) vol activiteiten organiseert voor de schoolgaande jeugd van Nuth en omstreken. De organisatie van de week is handen van het bestuur en hoofdleiding. Een 25
a 30 vrijwilligers ondersteunt het bestuur en de hoofdleiding daarbij. Zij verzorgen de begeleiding van de kinderen en de activiteiten.

 

Aansprakelijkheid
Deelname is geheel op eigen verantwoording. Stichting en vrijwilligers aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het zoekraken en/of beschadigen van persoonlijke eigendommen.
KVW Nuth kan niet aansprakelijk worden gehouden indien derden niet of niet tijdig hun verplichting jegens KVW Nuth nakomen.

 

Verzekering

KVW Nuth beschikt over een evenementenvergunning.
Elk kind dat deelneemt aan KVW Nuth is verzekerd via de aansprakelijkheids-verzekering van de ouders. KVW is hiervoor niet separaat verzekerd.

 

Gedeeltelijke deelname
Het is mogelijk dat een kind slechts een deel van de ‘werkweek’ deelneemt aan KVW Nuth. Een gedeeltelijke betaling is niet mogelijk. Ook voor kinderen die gedeeltelijk deelnemen geldt het volledige inschrijfgeld.

 

Privacybeleid
KVW Nuth zal de door u verschafte gegevens aan geen enkele derde partij doorgeven zonder uw toestemming. Deze informatie is vertrouwelijk en wordt alleen binnen de interne afdeling (bestuur) van KVW Nuth gebruikt voor de organisatie van het KVW. Zie onze AVG onder aan de pagina
.

 

Auteursrecht
Alle teksten, commentaren, illustraties en afbeeldingen op de website van KVW Nuth vallen onder het auteursrecht en zijn wereldwijd beschermd door het intellectueel eigendomsrecht. In overeenstemming met de bepalingen van de Intellectuele eigendom is alleen privé-gebruik toegestaan. Ieder ander gebruik zonder de vooraf gegeven toestemming van KVW Nuth is een inbreuk op de auteursrechten en een schending van de intellectuele eigendomsrechten. Gedurende de week worden er foto’s gemaakt. Deze foto’s zullen gepubliceerd worden op deze website. Enkele foto’s worden gebruikt in de promotie van het eerstvolgende KVW in de vorm van drukwerk. Wij gaan ervan uit dat ouders hier toestemming voor geven, mits er een uitdrukkelijk bezwaar bij de inschrijving van het betreffende kind is aangegeven.

 

Klachten
Meldt klachten eerst mondeling bij de hoofdleiding van de groep van uw kind. Indien er mondeling geen overeenstemming wordt bereikt, dan kunt u uw klacht schriftelijk via e-mail aan ons sturen; kvwnuth@hotmail.com
.
De klacht dient duidelijk omschreven te worden met een heldere onderbouwing. Wij trachten u dan binnen 2 weken namens het bestuur te antwoorden.

 

Download
Deelnemersvoorwaarden - AVG (Verklaring omtrent Persoonsgegevens)
Deelnemersvoorwaarden.pdf
Adobe Acrobat document 41.4 KB

Meer...

 

De leiding van KVW Nuth

De leiding van KVW Nuth bestaat uit ongeveer 25 á 30 enthousiaste vrijwilligers uit Nuth en omstreken. De meeste vrijwilligers zijn tussen de 16 en de 25 jaar en hebben in hun eigen jeugd ook altijd meegedaan aan KVW. De leiding dienen een VOG aan te vragen om deel te mogen nemen aan KVW Nuth.

 

Ook leiding worden?

Elk jaar zijn wij op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die een steentje willen bijdragen in de maatschappij.  

KVW Nuth is één week in de zomervakantie, waar wij met de basisschool kinderen uit Nuth en omgeving leuke buiten activiteiten gaan doen. Hoe meer vrijwilligers wij hebben, hoe meer kinderen mee kunnen doen. Lijkt je het leuk om mee te kunnen doen? Stuur een mail naar kvwnuth@hotmail.com dat je graag leiding wilt worden en je gegevens (leeftijd, woonachtig etc). Heb je voorkeur voor een bepaalde leeftijdsgroep? Geef dit dan even in je mailtje aan, zodat we hier (voor zover mogelijk) rekening mee kunnen houden. Wij nemen dat zo snel mogelijk contact met jou op.